സ്ഫാടിക സൗധം ദൂരെക്കാണുവ

രാഗം: 

നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ശാപമോചനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

സ്ഫാടിക സൗധം ദൂരെക്കാണുവ

തെന്തിന്നാസ്ഥാനം.

നാട്യ ഗൃഹമോ ദ്യൂതാലയമോ വിശ്രമ മന്ദിരമോ