അറിക ഹംസമേ,

രാഗം: 

സാവേരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നളൻ

പദം:
അറിക ഹംസമേ, അരുതു പരിദേവിതം;
വിരസഭാവമില്ലാ നിന്നിൽ മേ;
ദേഹമനുപമിതം കാണ്മാൻ
മോഹഭരമുദിതം-
നിങ്കൽ സ്നേഹമേ വിഹിതം; ന മയാ
ദ്രോഹ, മിതുപൊഴുതമരഖഗവര,
ഗുണനിധേ, ഖേദമരുതുതേ,
പറന്നിച്ഛയ്ക്കൊത്തവഴി ഗച്ഛ നീ.  

അർത്ഥം: 

പദത്തിന്റെ സാരം: ഹംസമേ, നീ വിലപിക്കേണ്ടതില്ല. നിന്നോടെനിക്ക്‌ ഒട്ടും വിരോധമില്ല. സുന്ദരനും കണ്ടാൽ ആരും മോഹിച്ചുപോകുന്നവനുമായ നിന്നിൽ സ്നേഹമാണുള്ളത്‌. ഞാൻ ദ്രോഹം ചെയ്യുകയില്ല. സങ്കടപ്പെടേണ്ട. നിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ നീ പറന്നു പൊയ്ക്കൊള്ളുക.

അനുബന്ധ വിവരം: 

നളൻ ഹംസത്തെ വിട്ടയയ്ക്കുന്നു. ഹംസം പറന്നു മറയുന്നു.