പരിചിൽ ഞാനാഗ്രഹിച്ച

രാഗം: 

പൊറനീര

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അഗ്നി

പരിചിൽ ഞാനാഗ്രഹിച്ച ഭൈമി നിന്നെ വരിച്ചു
പരുഷമില്ലെനിക്കേതും, പ്രത്യുത മുദിതോസ്മി;
പചനദഹനങ്ങളിൽ ഭവതസ്സ്വാധീനൻ ഞാനെ-
ന്നറിക നീ വച്ചുണ്ടാക്കും കറികളമൃതിനൊക്കും.

അർത്ഥം: 

സാരം: ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതു പോലെതന്ന ഭൈമി നിന്നെ വരിച്ചു. പരുഷമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഞാൻ സന്തുഷ്ടനുമാണ്‌. പാചകം ചെയ്യുന്നതിലും ചൂടുകൊണ്ടു പൊള്ളിക്കുന്നതിലും ഞാൻ നിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായിരിക്കും. നീ വച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കറികൾ അമൃതിനു സമമായിരിക്കും.