ധൂർത്തദുരാത്മൻ മർത്ത്യപശോ

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സിംഹിക

ധൂർത്തദുരാത്മൻ മർത്ത്യപശോ മൽ

ഭർതൃവധത്തിനുത്തരമായിട്ടിത്തൊഴിൽ

ചെയ്ക നികാമം

അർത്ഥം: 

മൃഗതുല്യനായ മനുഷ്യാ, എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നതിനു പകരം വീട്ടാനായിട്ടാണ് യോജിച്ച ഈ പണി (പാഞ്ചാലിയെ മോഷ്ടിച്ചത്) ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പശു=മൃഗം.