രംഗം 6 ദുർവ്വാസാവ്

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

ദുർവാസാവിന്റെ ഗർവ്വശമനം.