ഹർമ്മ്യേ ചാരുകുശസ്ഥലീപുരവരേ

കഥാപാത്രം:ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഹർമ്മ്യേ ചാരുകുശസ്ഥലീപുരവരേ ഭൈഷ്മ്യാ സമം ശ്രീപതി- ന്നൈർമ്മല്യോല്ലസിതപ്രസൂനശയനേ രമ്യേ നിഷണ്ണോ മുദാ ആരാദാഗതമുർവരാസുരവരം ദൃഷ്ട്വാ കുചേലാഭിധം ജ്ഞാത്വാ തസ്യചരിത്രമാസ്തൃതവപുർനേത്രാംഭസാ സോഭവത്   ഏഴാം‌മാളികതന്നിലാത്മസുമശയ്യാന്തത്തിലൊന്നിച്ചിരു- ന്നാഴിപ്പൂമകളോടു ചാടുഭണിതം ചൊന്നീടുമക്കേശവൻ താഴെത്തന്റെ വയസ്യനായ ധരണീദേവേന്ദ്രനെസ്സന്നിധൗ വാഴിപ്പാനെഴുന്നേറ്റു തസ്യ സവിധം പ്രാപ്യാലാലിലിംഗദ്വിജം