രേ രേ പോരിന്നായ് വാടാ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

ഇതി കൃതവചനം സുവർണ്ണപുംഖ-

ദ്യുതിഖചിതാംഗുലിരർജ്ജുനഃ ക്ഷപാടം

ശരശതകുസുമൈരഭീക്ഷ്ണശോഭൈ-

രഭിനവദർശനമുൽക്കിരന്നവാദീൽ

രേ രേ പോരിന്നായ് വാടാ രാക്ഷസാധമാ

രേ രേ പോരിന്നായ് വാടാ

ഭൂരിധാർഷ്ട്യമിയലും തവ വാക്കുകൾ

ചേരുമോ സമരസീമനി മൂഢ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

നൂനം എന്നതോടെ (കഴിഞ്ഞ പദത്തിലെ) ശാർദ്ദൂലൻ നാലാമിരട്ടി ടുത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ അർജ്ജുനൻ എടുത്തു കലാശിച്ചു ഇടത്തുവശത്തുകൂടി വന്നു ശാർദ്ദൂലനെ കണ്ട് മനുഷ്യമാംസ ഭക്ഷിക്കുന്ന നീചൻ നീ തന്നെയോ. ശാർദ്ദൂലൻ: ഞാൻ തന്നെ. അർജ്ജുനൻ: എന്നാൽ നോക്കിക്കോ. നാലാമിരട്ടി പദം.