രംഗം 1 – അംബരീക്ഷന്റെ കൊട്ടാരം

ആട്ടക്കഥ: അംബരീഷചരിതം