കേൾക്കേണമവളെ

രാഗം: 

മുഖാരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രൻ

കേൾക്കേണമവളെ ഇന്നാർക്കു ലഭിച്ചു ഞായം,
ഭാഗ്യവാനവനുലകിൽ;
ഗ്രാഹ്യങ്ങൾ ചെവികൾക്കു
ലേഹ്യങ്ങൾ തദ്ഗുണങ്ങൾ
ഊഹ്യങ്ങളെങ്കിൽ വർണ്ണിക്കാം വാക്യങ്ങൾകൊണ്ടു..

അർത്ഥം: 

സാരം: ദമയന്തിയുടെ മനസ്സ്‌ ആർക്കു ലഭിച്ചുവെന്നു കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്‌. അവൻ ഭാഗ്യവാനാണ്‌. അതു കേട്ടാൽ സന്തോഷപ്രദമാണ്‌. അവൻ വർണ്ണനാതീതമായ ഗുണങ്ങളുള്ളവനായിരിക്കും.