മഹിതമാകിയ തവ വചനം

രാഗം: 

മാരധനാശി

താളം: 

അടന്ത 14 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ധർമ്മപുത്രർ

മഹിതമാകിയ തവ വചനം കേട്ടതുമൂലം

മനംതിലഴലകന്നു മഹാത്മൻ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഈ ചരണ ഇപ്പോൾ അരങ്ങത്ത് പതിവില്ല. മിഹിരസേവ… എന്ന ധൗമ്യന്റെ പദം കഴിഞ്ഞാൽ വിപ്രാശ്ചുവിപ്രവരകേതു… എന്ന ശ്ലോകം ആണ് പതിവ്.