തോല്ക്കും, വാതു പറഞ്ഞു

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നളൻ

പുഷ്കരൻ

ശ്ലോകം.
.
തോല്ക്കും, വാതു പറഞ്ഞു നേർക്കുമുടനേ
ഭൂയോ നിരത്തും നളൻ,
നോക്കും പുഞ്ചിരിയിട്ടു പുഷ്കര, നിരി-
ക്കുമ്പോൾ രസിക്കും വൃഷം,
വായ്ക്കും ദൈവഗതിക്കു നീക്കമൊരുനാ-
ളുണ്ടോ? ധനം രാജ്യവും
ശീഘ്രം തച്ചു പറിച്ചുകൊണ്ടു നളനോ-
ടിത്യുചിവാൻ പുഷ്കരൻ.

അർത്ഥം: 

നളൻ തോല്ക്കുകയും പണയം പറഞ്ഞ്‌ വീണ്ടും നേർക്കുകയും കരുക്കൾ നിരത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം നോക്കി പുഷ്കരൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കാളയായി വന്ന കലി രസിക്കുകയായിരുന്നു. ഈശ്വരകല്പനക്കു മാറ്റമുണ്ടാകുമോ? ധനവും രാജ്യവും എല്ലാം പിടിച്ചുപറിച്ച്‌ നളനോട്‌ പുഷ്പരൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.
 

അനുബന്ധ വിവരം: 

കളി അവസാനിച്ചു. നളൻ പരാജിതനായിരിക്കുന്നു. വിജിഗീഷുവായ പുഷ്കരൻ നളനെ നാട്ടിൽനിന്ന്‌ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നു.