പീഡിക്കേണ്ടാ തനയേ, സുനയേ

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭൈമീ മാതാവ് (ദമയന്തിയുടെ അമ്മ)

പല്ലവി:

പീഡിക്കേണ്ടാ തനയേ, സുനയേ,

അനുപല്ലവി:

ഉദന്തമിതു വന്നിഹ പറഞ്ഞതാരോ നേരോ ചൊൽ.

ജനകനൊടിനിയെന്നാൽ ഇതു ചെന്നു ചൊൽ‌വാൻ ബാലേ,

ചരണം1:

പീഡിച്ചീടരുതെന്നെ നീ, മുന്നേ ജനകൻ പല ഭൂസുരരെ

പൃഥിവിയിൽ നീളേ നിന്നുടെ ദയിതൻ നളനെ

നിഖിലദിശി തിരവാനായ്‌ നന്നായ്‌ നിയോഗിച്ചയച്ചാൻ;

അവരിലാരാരും വന്നാരോ ഇവിടെ?

മഹിളമാർമൗലേ, മംഗലശീലേ, മതിമുഖി, മാഴ്കീടൊല്ലാ.

അർത്ഥം: 

സാരം: മകളേ നീ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല.  ഈ വാർത്ത വന്നു പറഞ്ഞതാരാണ്‌? അത്‌ സത്യമാണോ? എങ്കിൽ ഞാൻ അച്ഛനോട്‌ ചെന്ന്‌ പറയാം.  നീ വിഷമിക്കരുത്‌.  ഭൂമി മുഴുവൻ നിന്റെ പ്രിയനെ അന്വോഷിച്ചറിയാൻ പല ബ്രാഹ്മണരെയും അയച്ചിട്ടുണ്ട്‌.  അവരിലാരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നുവേ?