സംവിജന്തീ നിജകരലസച്ചാമരാൽ

കഥാപാത്രം:രുഗ്മിണി

സംവിജന്തീ നിജകരലസച്ചാമരാൽ ക്ഷ്മാമരാഗ്ര്യം

വിശ്രാന്തേസ്മിൻ പരമ സുഖ പാഥോധി മദ്ധ്യേ നിമഗ്നേ

ലക്ഷ്മീരേഷാ ദയിത വിരഹാശങ്കിനീ കാന്തമുഷ്ടീം

രുന്ധാനാ തം നരക മഥനം വ്യാഹരന്മോഹനാംഗീ