പയ്യോ പൊറുക്കാമേ ദാഹവും

രാഗം: 

ആനന്ദഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദമയന്തി

ഭൈമി:

പയ്യോ പൊറുക്കാമേ ദാഹവും; ആര്യപുത്രാ, കേൾ,
അയ്യോ! എൻ പ്രിയ പ്രാണനാഥാ,
കയ്യോ കാലോ തിരുമ്മി മെയ്യോടുമെയ്യണവൻ,
പൊയ്യോ നാം തമ്മിലുള്ള സംയോഗ നാൾപ്പൊരുത്തം!

അർത്ഥം: 

സാരം: വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കാം. പ്രാണനാഥാ, കയ്യോ കാലോ തിരുമ്മി മെയ്യോടു മെയ്യണഞ്ഞിരിക്കാം. നാം തമ്മിലുള്ള സംയോഗത്തിന്റെ മുഹൂർത്തം തെറ്റായിരുന്നുവോ?