ഉച്ഛിഷ്ടം ഭുജിക്കയില്ലൊരുനാളുമേ ഞാൻ

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദമയന്തി

ഉച്ഛിഷ്ടം ഭുജിക്കയില്ലൊരുനാളുമേ ഞാൻ

ഉരിയാടുകയുമില്ല പുരുഷന്മാരോടേ;

പ്രച്ഛന്നരതിക്കേകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാലവനെ

പ്രസഭം നീ വധിക്കേണം വസിപ്പിൻ ഞാനിവിടെ

അർത്ഥം: 

എച്ചിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ കഴിക്കില്ല. അന്യപുരുഷരോട് സംസാരിക്കുകയുമില്ല. രഹസ്യമായ കാമകേളിയ്ക്ക് വല്ലവരും എന്നോടാവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവനെ നീ നിർബന്ധമായി കൊല്ലണം. ഇത്രയും വ്യവസ്ഥകൾ പാലിയ്ക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളാം.