ധാർഷ്ട്യമാർന്ന മൊഴി

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

ധാർഷ്ട്യമാർന്ന മൊഴി ചൊന്നുടനേ പുന

രിക്ഷണത്തിലെളുതോ തവ പോവാൻ

അർത്ഥം: 

അഹങ്കാരവാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല.