ഇത്യേവമൈകമത്യാപസൃത-

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം

ഇത്യേവമൈകമത്യാപസൃതനിത്യപരിവാരഹൃദ്യപരിച്ഛാദാദിരാജചിഹ്നേന
സുദേവഭൂദേവപ്രഗൽഭതാകല്പിതവിദർഭജോദ്വാഹോപായോപദാസുധാ-
പാനലാഭലോഭലുപ്തധൈര്യസുവർണ്ണേന ഋതുപർണ്ണേന മദ്ധ്യേമാർഗ്ഗം
വിദ്യാഗ്രഹണാഭിലാഷുകബാഹുകനിർബന്ധസുപ്രസന്നേന വിതീർണ്ണായാം
വിക്ഷപിതകലിമലായാമതിഹൃദ്യായാമക്ഷഹൃദയവിദ്യായാം