രംഗം 4 – യവനന്മാരുടെ ആസ്ഥാനത്തിനു സമീപം

ആട്ടക്കഥ: അംബരീഷചരിതം