അമൃതമിവ കിരന്തീമാർത്തിഭാരം ഹരന്തീം

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം

അമൃതമിവ കിരന്തീമാർത്തിഭാരം ഹരന്തീം

പിതൃഗിരമുദയന്തീം പ്രീതിപൂരം വമന്തീം

സപദി നിശമയന്തീ സാത്ര ഖേദം ത്യജന്തീ

വ്യധിത ച ദമയന്തീ വാസമാശാം വഹന്തീ

നളചരിതം രണ്ടാംദിവസം സമാപ്തം.