നാഗാദന്യപനന്ദന! ശോഭന!

രാഗം: മുഖാരി

താളം: അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: അംബരീഷചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: മന്ത്രി

നാഗാദന്യപനന്ദന! ശോഭന! നിജകീർത്തി
ദീപിതാഖിലലോക!
അപ്രതിമമാം നിന്റെ അധിക വിക്രമം കൊണ്ടു
സൽ‌പഥമതിൽത്തന്നെ സകലരും മരുവുന്നു
ബന്ധുരകമലിനീബന്ധു വന്നുദിക്കുമ്പോൾ
അന്ധകാരത്തിനുണ്ടോ അവകാശമവനിയിൽ?
പാപരാം യവനന്മാർ പാരമുന്മത്തരായി
പാരതിൽ മരുവുന്നു പാർത്ഥിവശിഖാമണേ!
  അർത്ഥം: 

രാജാവേ, പാപികളായ യവനന്മാർ വ്രതവും ധ്യാനവും ചെയ്യാതെ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്.