രാത്രിയൊടുങ്ങാറായ് മതി

രാഗം: 

വേകട (ബേകട)

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ശാപമോചനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

രാത്രിയൊടുങ്ങാറായ്, മതി, ബാലിശ

കേളികൾ മതിയാക്കുക നാം

ശരമന്ത്രങ്ങളുമടരടവുകളും 

അനവധിയുണ്ടു പംിപ്പാനായ്

ശസ്ത്രാഭ്യസനത്തിന്നായ് ജനകൻ 

കാത്തുവസിപ്പുണ്ടായീടാം.

ചിത്രസേനനാം ഗന്ധർവന്നുടെ 

നൃത്താദ്ധ്യയനത്തിന്നായ് കാലം 

അതിക്രമമാകരുതുർവശി ഞാനും 

വിടകൊണ്ടീടട്ടേ