രംഗം ഒന്ന് ഉർവശിയും സഖിമാരും

ആട്ടക്കഥ: 

ശാപമോചനം