മതിമതി വിലാപമിതു നന്ദനാ

രാഗം: 

ശഹാന

ആട്ടക്കഥ: 

ശാപമോചനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഉർവ്വശി

മതിമതി വിലാപമിതു നന്ദനാ നന്ദനീയാ

മോക്ഷം തരുന്നിതൊരു വർഷമതും കഴിഞ്ഞാൽ

ഷണ്ഡത്വമാർന്ന തനു പൂർവ്വമവസ്ഥ യെക്കൈÿ

ക്കൊണ്ടീടുമർക്കരുചി പോലെഴുമാഭയാളും

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

വിരുത്തം പോലെ