പൂരൂരവസ്സിനുടെ കാന്തിയെഴും

രാഗം: 

സാവേരി

ആട്ടക്കഥ: 

ശാപമോചനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഉർവ്വശി

പൂരൂരവസ്സിനുടെ കാന്തിയെഴും വപുസ്സും 

സംഗ്രാമപാടവമതും ത്വയി കാകയാലേ

ഉണ്ടായ ബാലിശമൊരാശയതിൻ നിമിത്തം 

ഉണ്ടായതീദൃശമതൊക്കെയു മോർത്തിടുമ്പോൾ