ഹന്ത രാമ മഹാമതേ

രാഗം:
നാഥനാമാഗ്രി
താളം:
അടന്ത

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ജടായു
ഹന്ത രാമ മഹാമതേ! ഹഹ പങ്‌ക്തിരഥമഹീപാലകൻ
ബന്ധുവത്സലനിന്ദ്രലോകമുപേയിവാൻ മേ സഖാ.
അസ്തു സ്വസ്തി നിനക്കു രാഘവ യാമിയെന്റെ നിവാസം ഞാൻ
രാമ നീ മനതാരിലെന്നെ നിനയ്ക്കുമളവിഹ എത്തുവൻ
അർത്ഥം:
യാമി=ഞാൻ പോകുന്നു