വീണിടും ഭുവി നീ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദൂഷണൻ

വീണിടും ഭുവി നീ തന്നെ എന്റെ ശസ്ത്രത്താൽ കൃത്തകണ്ഠനായ്

കാണലാം പിന്നെ കങ്കങ്ങൾ പദത്താൽ

ചവുട്ടിമറിപ്പതും കാണലാമതു കാണലാം