വല്ലഭയെനിക്കൊരുത്തി

രാഗം:
എരിക്കലകാമോദരി
താളം:
ചെമ്പട

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ശ്രീരാമൻ
വല്ലഭയെനിക്കൊരുത്തിയില്ലായ്കിലിതേവം‌തന്നെ
മല്ലലോചനേയെന്നുടെ സഹജനു ചേരുമേ നീ
അർത്ഥം:
എനിക്ക് ഭാര്യയായി ഒരുത്തി ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടിയേനേ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഭാര്യ ഉണ്ട്. ആയതിനാൽ നീ എന്റെ സഹോദരരു ചേരും. അവനോട് ചെന്ന് ചോദിക്കൂ.