വല്ലഭനാവതിന്നു ഞാനല്ലായെന്നു

രാഗം:
കല്യാണി
താളം:
ചെമ്പട

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ലക്ഷ്മണൻ
വല്ലഭനാവതിന്നു ഞാനല്ലായെന്നു ചൊല്ലുകയിൽ
ഒല്ലാ വരിപ്പതു തവ നല്ലതല്ലേതും