ലക്ഷ്മണനല്പനല്ലല്ലൊ

രാഗം: 

പുന്നഗവരാളി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സീത

ലക്ഷ്മണനല്പനല്ലല്ലൊ ദക്ഷനവൻ തന്നെ മതി