രാമന്നരികിൽ പോയിവന്നു

രാഗം:
എരിക്കലകാമോദരി
താളം:
അടന്ത

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ലളിത
സൗമിത്രി ചൊന്ന മൊഴികേട്ടു നിശാചരീ സാ
രാമന്തികം സപദി പുക്കു ജഗാദ വൃത്തം
രാമേക്ഷണാ നിഗദിതാ രഘുപുംഗവേന
തം മാഗധേന്ദ്രതനയാതനയം ബഭാഷേ

രാമന്നരികിൽ പോയിവന്നു ഞാനയേ
രാമനരുളിയിങ്ങു വരുവാനായി

രാജീവയതേക്ഷണ, നീയെന്നെയിന്നു
രാജൻ, കൈവെടിയാതെ പരിപാഹി