രാഘവ, വിജയശീല

രാഗം:
സൌരാഷ്ട്രം
താളം:
അടന്ത

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
അഗസ്ത്യൻ
രാഘവ, വിജയശീല രാജഗജകേസരിയെ
രാജൻ ഭുവി ചിരകാലം രാമ രമണീയവേഷ,
ഇന്നു നിങ്ങളെക്കാൺകയാലെന്നുടെ ജനനഫലം
വന്നു ഭാഗ്യശാലിയായി എന്നതു ഞാൻ കരുതുന്നേൻ
കഞ്ജദളതുല്യമായ മഞ്ജുളലോചന രാമ,
കൊണ്ടല്വർണ്ണ മുനികളെ ഇണ്ടൽതീർത്തു പാലിക്കണം