രാഘവസഹോദര കേൾ

രാഗം:
സാമന്തലഹരി
താളം:
ചെമ്പട

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ലളിത
രാമൻ പറഞ്ഞ മൊഴി കേട്ടു നിശാചരീ സാ
സൗമിത്രിതന്റെ സവിധേ നടകൊണ്ടു വേഗാൽ
കാമാതുരാ മധുരകോമളവാക്കിനാലേ
കാമം സ്തുതിച്ചു തരസാ തമുവാച ധീരം

രാഘവസഹോദര കേൾ രാഘവന്നരികിൽ നിന്നു
രാഗമൊടു നിന്നെയിഹ കാണ്മാനായി വന്നേൻ

ദാശരഥി ചൊല്ലി നിന്നെയാശു വന്നു കാണ്മാൻ
ആശയെനിക്കുള്ളിലതു സാധിപ്പാനായ്‌ക്കൊണ്ടു