രജനീശോപമാനമായ വദന

രാഗം:
എരിക്കലകാമോദരി
താളം:
ചെമ്പട

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
സീത
അനന്തരം ഘോരവനം പ്രവിശ്യ
മനസ്സിൽ മോദേന നടക്കുമപ്പോൾ
മനോജ്ഞശീലാ ജനകാത്മജാ സാ
വനം നിരീക്ഷ്യാശു ജഗാദ രാമം

സീത
രജനീശോപമാനമായ വദന! മമ ജീവനാഥ!
മുനിനാരിമാർ ചൊല്ലിക്കേട്ടു ഞാൻ
ഘോരന്മാരായിഗ്ഗഹനത്തിൽ വാഴുന്നുപോൽ ചിലരവർകൾ
പേരു യാമിനീചാരികളെന്നുപോൽ തേ മനുജരെ
ഹാ, ഹാ, ഹനിച്ചാഹരിക്കുന്നുപോലെ ഈ വിപിനേ
ആവാസം ദുഷ്കരം പരം