രഘുവീര പാഹിമാം

രാഗം:
എരിക്കലകാമോദരി
താളം:
ചെമ്പട

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ലളിത
ദശരഥനരപാലൻതോഴനാം ഗൃ‌ദ്‌ധ്രരാജൻ
ദശരഥസുതനാകും രാമനെക്കണ്ടുപോയി
നിശിചരലലനാ സാ രാവണസ്യാനുജാതാ
സുരുചിരനിജവേഷാ രാമമേവം ജഗാദ

രഘുവീര പാഹിമാം സ്മരദൂനാമേനാം
രഘുവീര പാഹി പാഹി മാം

മീനകേതനസമാന നിന്നെയിഹ കണ്ടതിനാൽ
നയനം സഫലമായ് മേ നരവീരവരഘോര!

അർത്ഥം:
സ്മരദൂനാ=കാമപീഡിത

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ:
ഈ രംഗത്തിൽ ശൂർപ്പണഖ ആദ്യം ലളിതയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. മറ്റ് പല നടപ്പുള്ള കഥകളിലും കരി-ലളിത-നിണം എന്നാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ലളിത-കരി-നിണം ആണ്.