രംഗം രണ്ട് ദണ്ഡകവനം

വിരാധൻ എന്ന രാക്ഷസൻ ശ്രീരാമനെക്കണ്ട് കോപത്തോടെ വരുന്നു