രംഗം മൂന്ന് ദണ്ഡകവനം തുടർച്ച

ശ്രീരാമൻ വിരാധന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് മറുപടി നൽകുന്നു