രംഗം നാല് ശരഭംഗാശ്രമം

ശ്രീരാമൻ ശരഭംഗാശ്രമത്തിലെത്തുന്നു