രംഗം ഒന്ന് ദണ്ഡകാരണ്യം

ശ്രീരാമനും സീതയും തമ്മിലുള്ള പദം