രംഗം ഏഴ് പഞ്ചവടി

ശ്രീരാമനെക്കണ്ട് മോഹിച്ച ശൂർപ്പണഖ ഒരു സുന്ദരീരൂപം ധരിച്ച് ശ്രീരാമന്റെയടുത്തെത്തുന്നു