രംഗം എട്ട് പഞ്ചവടി തുടർച്ച

ശ്രീരാമന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ശൂർപ്പനഖ ലക്ഷ്മണന്റെ അടുത്തെത്തി കാമാഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നു