രംഗം ആറ് പഞ്ചവടി

ശ്രീരാമൻ സീതയോടും ലക്ഷ്മണനോടും കൂടി പഞ്ചവടിയിലെത്തി. അവിടെവച്ച് ജടായുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു