രംഗം അഞ്ച് അഗസ്ത്യാശ്രമം

ശ്രീരാമൻ അഗസ്ത്യാശ്രമത്തിലെത്തുന്നു