മാമുനീവൃന്ദമെല്ലാം സ്തോത്രവും

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

മാമുനീവൃന്ദമെല്ലാം സ്തോത്രവും ചെയ്തു പോയി

രാമനും സോദരൻ വൈദേഹിയും മോദമോടേ

കോമളാവാസമാകും കാനനാന്തേടജത്തിൽ

മാമുനീവൃന്ദരക്ഷാം ചെയ്തു സ്വൈരം വസിച്ചു

ഖരവധം സമാപ്തം