മങ്കമാരടികൂപ്പും നീയെന്തീ

രാഗം:
എരിക്കലകാമോദരി
താളം:
ചെമ്പട

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ശ്രീരാമൻ
മങ്കമാരടികൂപ്പും നീയെന്തീ വനത്തിൽ വാഴുന്നു
മങ്കയേ ചൊല്ലേണമേ മാനിനിബാലേ നീലവേണി
സുതനോ സുലളിതതനോ പീയൂഷവാണി
സുതനോ സുലളിതതനോ