ഭർത്താവില്ലാത്തതിനാലേ

രാഗം:
സാമന്തലഹരി
താളം:
ചെമ്പട

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ലളിത
ഭർത്താവില്ലാത്തതിനാലേ മത്തഗജഗാമിൻ
ചിത്തമോദമോടു വന്നു കണ്ടു നിന്നെ ഞാൻ