പങ്കജസംഭവബാണമിദാനീം

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

പങ്കജസംഭവബാണമിദാനീം സങ്കടമെന്നിയയച്ചീടുന്നേൻ

ഇക്ഷണമേവ തവ ശിരസ്സെയറുത്തു മറിച്ചീടുവൻ