നൂനം മന്നിലുരുട്ടുവൻ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

നൂനം മന്നിലുരുട്ടുവൻ നിൻതലതന്നെ സാധു

വാനവർലോകം മകിഴ്ത്തു മലർതൂകവേ

അർത്ഥം: 

മകിഴ്ത്തു=സന്തോഷിച്ച്