നീയയച്ച ശൂലമാശു

രാഗം:
കാനക്കുറുഞി
താളം:
പഞ്ചാരി

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ശ്രീരാമൻ
നീയയച്ച ശൂലമാശു ഖണ്ഡയാമി സായകേന
മായയാൽ മറഞ്ഞുപോകയില്ല ഞാനെടാ