നാസാക്ഷയാന്നിരനുനാസിക

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഖരൻ

നാസാക്ഷയാന്നിരനുനാസികമേവമുക്ത്വാ-

വാസം ജഗാമ ഖരദൂഷണയോസ്സുദീനാ

നാസാക്ഷയം തദനു ചൊല്ലി രുരോദ താഭ്യാ-

മാസീത്തദാ സുകുപിതസ്സനിശാചരൗഘഃ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഖരദൂഷണത്രിശരസ്സാദികളുടെ തിരനോക്കു കഴിഞ്ഞാൽ ഖരന്റെ തന്റേടാട്ടം. ശൂർപ്പണഖാങ്കം. പിന്നെ മൂന്നുമ്പേരും ചെർന്ന് പടപ്പുറപ്പാട് കഴിഞ്ഞാൽ ഖരൻ ത്രിശിരസ്സിനെ യുദ്ധത്തിനയയ്ക്കുന്നു.