തൂകിടും നിന്റെ കങ്കാളം

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ത്രിശരസ്സ്

തൂകിടും നിന്റെ കങ്കാളം ചിതറി മന്നിൽ

പാകശാസനൻ പോലും സംഗരേ നേരിടാ എന്നെ